Zájmové činnosti

Logopedická prevence

Logopedické prevence se v MŠ provádí od 1. 5. 2002 , kdy paní učitelka Magda Vinterová ukončila nezbytné vzdělávání. Paní učitelka pracuje v úzké součinnosti s rodiči dětí, pod záštitou SPC pro děti s vadami řeči. Logopedické prevenci u dětí se věnuje pravidelně 1x za 14 dní – individuálně u  dětí s nesprávnou výslovností, jinak průběžně denně se všemi dětmi. U dětí jsou hravou formou rozvíjeny komunikační schopnosti a dovednosti. Logopedická péče je zaměřena na prevenci poruch řeči.

Keramiky s dětmi

V prosinci 2005 získala MŠ novou keramickou pec, kterou využíváme při práci s dětmi příležitostně během celého roku – s ohledem na jednotlivá témata, svátky, tradice…

Tvořivé dílny

4x do roka připravujeme pro děti, rodiče i širší veřejnost tématické tvořivé dílny, kde si mají zájemci možnost vyzkoušet netradiční výtvarné techniky, vyrobit různé dekorativní předměty, dárky, kde se pracuje s různými dostupnými materiály a pomůckami.

Celé Česko čte dětem

Naše MŠ je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelně denně dětem předčítáme. Spolupracujeme s Knihovnou Záříčí – 1x za měsíc pořádáme Výpravu za pohádkou do místní knihovny, při které si předškoláci mohou zapůjčit knihu domů.

Pravidelné návštěvy Bylinkové - Pohádkové babičky v MŠ

Děti v MŠ navštěvuje babička – paní J. Kajanovičová, která předčítá dětem pohádku, vypráví si s nimi o pohádce, seznamuje děti s různými bylinkami, jejich využitím (včetně připravených praktických ukázek a ochutnávek). Při seznamování dětí s bylinkami využíváme naše bylinkové záhony na školní zahradě – zapojení dětí do praktických činností jako je sázení, péče o bylinky, jejich sběr i využití.

 

Ranní cvičení pro zdraví, jóga pro děti