Základní filosofie MŠ

MŠ pracuje od r. 1998 s vybranými principy waldorfské pedagogiky. Postupně se tomu přizpůsobuje i vybavení a celkové prostředí MŠ (prostředí příjemné, útulné, vybavené přírodními materiály, přírodninami, barevnými látkami – v barevné harmonii, ručně šitými hračkami a pomůckami).      

Děti jsou oslovitelné především v oblasti cítění, proto se snažíme je vést moudře, spravedlivě, otevřenou komunikací, snažíme se akceptovat osobnost každého dítěte, podporovat jeho sebevědomí, sebedůvěru a sebepoznání, respektovat jeho potřeby a zájmy,  vycházet  ze  znalostí  zákonitostí  dětského vývoje a přihlížet k individualitě dětí. Předpokladem je neautoritativní a  láskyplný  vztah učitelky k dětem, jenž by měl být základem pro veškerou práci s dětmi, celková atmosféra ve třídě – klidné, nevzrušené jednání, radostná pohoda, ohleduplnost, citlivost, snaha o vytvoření přátelského až kamarádského vztahu, plného lásky a porozumění  pro  citové potřeby dětí. V návaznosti na tyto předpoklady pak vytváříme vhodné prostředí a sociální klima, kde  děti  získávají  pocit bezpečí, jistoty, víru v sebe i v okolí. Vytvářením hracích koutků ve třídě je zachována intimita dětí.          MŠ pracuje také s  principem  „ nádechu a výdechu“ – tj. pravidelné střídání  činností a odpočinku v průběhu dne. Rytmus prolíná veškerou naší prací.      

Dětem je poskytována potřebná míra svobody a volnosti, je podporován  jejich vlastní svobodný projev a spontánní činnost. Jsou  vytvářeny  přirozené, nenásilné hranice, jejich podobu dětem předkládá prostřednictvím svého jednání učitelka. Pomocí rituálů jsou dětem vytvářeny podmínky pro koncentraci pozornosti, soustředění (např. ranní kruh) - opakující se s denní pravidelností. Dalším principem je rozvíjení a pěstování smyslu pro krásu, probouzení citu pro umění (s využitím zpěvu, hudebních aktivit, poezie, ale také probouzení citu  pro architektonické formy, pro linie, kresby, modelování a harmonii barev). Dětem je zprostředkována bohatá nabídka pracovních činností, která v nich probouzí zručnost, obratnost i tvořivost.      

Práce v MŠ je odvíjena v návaznosti na dění v přírodě a v návaznosti na staré lidové tradice, zvyky a svátky. Velká pozornost je věnována měsíčním slavnostem a oslavám narozenin dětí.  Věnujeme se logopedické prevenci, pracujeme s minimálním preventivním programem (prevence sociálně patologických jevů u dětí), pracujeme s dílčím projektem environmentální výchovy, polytechnické výchovy. Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem.

 

Denní rytmus v MŠ

6.30 – 8.00 Scházení dětí, zapojení dětí do her a do rozmanitých pracovních činností
8.00 – 8.30 Ranní kruh, rituál vítání dne a dětí, prstové hry, pohybové hry, pásmo k tématu
8.30 – 8.45 Hygiena, ranní svačina
8.45 – 9.15 Volná hra dětí
9.15 – 10.00 Hlavní koncentrační činnost
10.00 – 11.15 Pobyt dětí venku
11.15 – 11.30 Pohádka
11.30 – 12.00 Hygiena, příprava na oběd, oběd
12.00 – 14.00 Hygiena, ukládání dětí s pohádkou, spánek
14.00 – 14.15 Hygiena, odpolední svačina
14.15 – 15.30 Odpolední hry a činnosti dle zájmu dětí, rozcházení dětí domů

Tento rytmus dne je sestaven na základě pravidelného střídání činností na principu nádechu a výdechu. Je možné jej podle potřeby a situace měnit nebo upravovat.

Provozní doba Od 6.30 hod. do 15.30 hod.